Biuletyn Informacji Publicznej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury

WYKONANIE DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ W KOPALNI ZŁOTA AURELIA

            Złotoryja, dnia 4.11.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, 59-500 Złotoryja, pl. Reymonta 5, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:

„WYKONANIE DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ

W KOPALNI ZŁOTA AURELIA”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

 

I. Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

Reymonta 5, 59-500 Złotoryja

Tel/fax 76 8783 374

NIP : 694-000-72-83

Strona internetowa: www.zokir.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 8,00-20,00

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

„ WYKONANIE DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ W KOPALNI ZŁOTA AURELIA”

 

III. Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie dokumentacji mierniczo-geologicznej

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Osoby wykonujące zlecone prace w zakresie miernictwa górniczego muszą posiadać uprawnienia WUG z zakresu Mierniczego Górniczego oraz Geologa Górniczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628).

2. Wykonawca dysponuje dostępem do specjalistycznego sprzętu geodezyjnego. Wykonawca dysponuje dostępem do specjalistycznego oprogramowania.

 

V. Termin realizacji:

Jednostkowe zlecenia w terminie do końca pierwszego kwartału 2017 r.

VI. Warunki płatności:

Warunki płatności i rozliczenia: Po przedstawieniu rachunku wraz z protokołem odbioru, płatność nastąpi przelewem. Na okoliczność realizacji zamówienia zostanie zawarta umowa.

VII. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
  2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
  3. Oferta musi być złożona w języku polskim.
  4. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. Ofertę prosimy (złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, emailem) na Formularzu Oferty.

pocztą na adres:

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

Reymonta 5, 59-500 Złotoryja

lub faxem na nr 76 8783 374
lub pocztą elektroniczną: zok@bbk.pl

Termin składania ofert: do 31.XII.2016 r. do godziny 20:00

 IX. Opis sposobu obliczenia ceny. 

  1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
    o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).
  2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

 X. Opis kryteriów i sposób dokonywania oceny ofert.

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny:

Cena netto oferty - 100%.

 

Dyrektor

Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

Zbigniew Gruszczyński

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zbigniew Gruszczyński
Data utworzenia:2016-11-04
Data publikacji:2016-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Zbigniew Gruszczyński
Osoba wprowadzająca dokument:Zbigniew Gruszczyński
Liczba odwiedzin:1442