Nabór na stanowisko pracy – młodszego specjalisty ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń kasowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór na stanowisko pracy – młodszego specjalisty ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń kasowych

Dyrektor Złotoryjskiego  Ośrodka Kultury i Rekreacji ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko:
 
młodszy specjalisty ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń kasowych

Nazwa i adres jednostki: 
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Wł. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja,

Stanowisko:

młodszy specjalista ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń kasowych

Warunki Zatrudnienia:

1/2 etatu

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
 2. Znajomość przepisów z zakresu rozliczeń ZUS i prawa podatkowego.
 3. Znajomość przepisów ustawy kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Znajomość zasad obiegu i archiwizacji dokumentów.
 5. Biegła umiejętność obsługi komputera, a w szczególności pakietu Microsoft Office-Word, Excel oraz innych urządzeń biurowych. Znajomość programów płacowo-kadrowych (PŁATNIK, GRATYFIKANT NEXO) będzie dodatkowym atutem.
 6. Obywatelstwo polskie.
 7. Nieposzlakowana opinia.

 

 1. Spełnia poniższy warunek:
 1. posiadania min. wykształcenia średniego

 2. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 1. Zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.
 2. Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji.
 3. Samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność.
 4. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność i umiejętność pracy w zespole.
 5. Wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i przebiegiem pracy pracowników oraz gromadzenie i właściwe zabezpieczanie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy, celem zapewnienia właściwej organizacji i dyscypliny pracy;
 3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich odrębnie dla każdego pracownika;
 4. Prowadzenie rejestrów obowiązujących w instytucji, m.in. badań lekarskich, szkoleń BHP;
 5. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z ZUS, US i wynagrodzeniami;
 6. Terminowe naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków;
 7. Naliczanie gratyfikacji za wysługę lat na podstawie posiadanych dokumentów;
 8. Gromadzenie informacji o potrzebach szkoleniowych i doskonaleniu zawodowym pracowników;
 9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych tj. ruchu pracowników, stanu zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych oraz czasu pracy dla potrzeb GUS;
 10. Przygotowywanie dokumentów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilno-prawnych, uposażeniami, zmian stanowiska pracy, dodatkami specjalnymi;
 11. Prowadzenie kasy zgodnie z instrukcja kasową;
 12. Prowadzenie na bieżąco ewidencji obrotów kasy w raporcie kasowym oraz sporządzanie i rozliczanie miesięcznego raportu kasowego wraz z rozliczeniami poszczególnych jednostek poległych;
 13. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 14. Prowadzenie dokumentacji w sprawach ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w biurze, w siedzibie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, 4 godzin dziennie, przy komputerze, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
 1. a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

 

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub:

 - drogą pocztową na adres:

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,

 1. Wł. Reymonta 5,

59-500 Złotoryja

- elektronicznie na adres:      zok@bbk.pl z dopiskiem „pracazokir”,

najpóźniej do 17 września 2021r. do godziny 15.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Po zakończonej rekrutacji nadesłane CV wraz z pozostałymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyn oraz do skontaktowanie się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

Zbigniew Gruszczyński

 

 

Złotoryja, dnia 2 września 2021 r.

 

Nabór na stanowisko pracy – młodszego specjalisty ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń kasowych

2021-09-02

Nabór na stanowisko pracy – młodszego specjalisty ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń kasowych

Dyrektor Złotoryjskiego  Ośrodka Kultury i Rekreacji ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko:
 
młodszy specjalisty ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń kasowych

Nazwa i adres jednostki: 
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Wł. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja,

 

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko pracy – młodszego specjalisty ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń kasowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
Data utworzenia:2021-09-02
Data publikacji:2021-09-02
Osoba sporządzająca dokument:Zbigniew Gruszczyński
Osoba wprowadzająca dokument:Zbigniew Gruszczyński
Liczba odwiedzin:846