Nabór na stanowisko pracy – Instruktora ds. działalności merytorycznej w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji (ZOKiR)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór na stanowisko pracy –
Instruktora ds. działalności merytorycznej
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji (ZOKiR)

 

Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko: 
instruktora ds. działalności merytorycznej w ZOKiR

 

Nazwa i adres jednostki: 
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Wł. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja,

Stanowisko: instruktor ds. działalności merytorycznej

Warunki Zatrudnienia: 1/2 etatu

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
 3. Umiejętność obsługi komputera, a w szczególności pakietu Microsoft Office.
 4. Znajomość programów graficznych niezbędnych w zakresie projektowania plakatów, ulotek, ogłoszeń.
 5. Obywatelstwo polskie.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Posiadanie min. wykształcenia średniego o kierunku umożliwiającym pracę w kulturze lub wykonywanie działalności kulturalnej.

 8. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 9. Kreatywność, samodzielność w organizacji pracy.
 10. Komunikatywność, w tym łatwość i czytelność w przekazywaniu informacji.
 11. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów .
 12. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność i umiejętność pracy w zespole.
 13. Wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Realizacja programu merytorycznego (planu imprez) ZOKiR.
 2. Opracowywanie miesięcznych sprawozdań- relacji z wykonanych obowiązków i zrealizowanych zadań.
 3. Prowadzenie przynajmniej jednego rodzaju zajęć własnych z młodzieżą w zakresie wybranej przez siebie dziedzinie kultury w postaci, np.: klubu, sekcji, koła zainteresowań, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 4. Współpraca z pracownikami ośrodka kultury w zakresie projektowania reklamy wizualnej imprez i działań ZOKiR.
 5. Tworzenie i prowadzenie relacji z przeprowadzonych działań instytucji na forach
  i portalach społecznościowych.
 6. Dbałość o pozytywny wizerunek ZOKiR.
 7. Współpraca z pozostałymi działami ZOKiR w zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych i prowadzenia działalności bieżącej (merytoryka, informacja i obsługa techniczna).
 8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami i innymi jednostkami sektora publicznego i prywatnego w zakresie organizacji i realizacji imprez własnych lub ze współudziałem ZOKiR w przestrzeni publicznej.
 9. Znajomość i przestrzeganie wszystkich przepisów, zarządzeń i regulaminów instytucji wraz z przepisami BHP i p-poż.
 10. Osobiste zaangażowanie w pracę i rozwój instytucji w zakresie kultury materialnej, społecznej i symbolicznej.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz w miejscach realizacji zadań kulturalnych,  średnio 20 godzin tygodniowo; zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny,
 3. CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej,
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
 5. a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 7. c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, cv, powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

 

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub:

 - drogą pocztową na adres:

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Wł. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja lub

- elektronicznie na adres:      zok@bbk.pl z dopiskiem „instruktorzok”,

najpóźniej do 15 lutego 2022r. do godziny 15.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Po zakończonej rekrutacji nadesłane CV wraz z pozostałymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyn oraz do skontaktowanie się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  

Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

Zbigniew Gruszczyński 

Złotoryja, 01 luty 2022r.

 

Nabór na stanowisko pracy – Instruktora ds. działalności merytorycznej w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji (ZOKiR)

2022-02-01

Nabór na stanowisko pracy –
Instruktora ds. działalności merytorycznej
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji (ZOKiR)

 

Dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko: 
instruktora ds. działalności merytorycznej w ZOKiR

 

 

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko pracy – Instruktora ds. działalności merytorycznej w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji (ZOKiR)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
Data utworzenia:2022-02-01
Data publikacji:2022-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Zbigniew Gruszczyński
Osoba wprowadzająca dokument:Zbigniew Gruszczyński
Liczba odwiedzin:775